Logo

Для отримання консультації адвоката - запишись наприйом, натиснувши кнопку

Третейське судочинство

Третейське судочинство

Адвокатська контора Дмитра Забавського входить до групи компаній Legal Consulting group, що утворили Асоціацію «Українська правнича фундація» при якій зареєстровано Постійно діючий третейський суд.

Це надає нашим клієнтам та партнерам переваги порівняно з розглядом спорів в судах загальної юрисдикції, а саме, ми пропонуємо:

 • оперативності розгляду будь-якого спору (до одного місяця);
 • забезпечення конфіденційності інформації, тобто проведення закритих засідань;
 • рішення Третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає (крім випадків, передбачених діючим законодавством);
 • негайно після оголошення набуває законної сили;
 • примусове виконання рішення забезпечено законом.

Законодавчі підстави здійснення діяльності третейськими судами

Діяльність третейського суду (третейського судді) регулюється спеціальним Законом України «Про третейські суди», прийнятим 11 травня 2004р. (далі – Закон). Цей Закон регулює порядок створення й дії третейських судів, а також встановлює вимоги до третейського розгляду з метою захисту прав і інтересів фізичних і юридичних осіб (сторін у справі). На розгляд третейського суду за згодою сторін може бути переданий будь-який спір, який виник з цивільних і господарських відносин, крім випадків, описаних нижче.

Третейський суддя – це фізична особа, яка призначається для вирішення спорів у третейському суді. Третейський суддя не є представником сторін.

Суддя може розглядати спори одноосібно або в складі колегії суддів. Для розгляду спору одноосібно третейський суддя повинен мати вищу юридичну освіту.

Третейський суд – незалежний орган, який створюється для розгляду цивільних і господарських спорів.

Третейський суд не є державним органом, але обов’язково проходить державну реєстрацію в Міністерстві юстиції (або його територіальних органах) з одержанням Свідоцтва про державну реєстрацію.

Для розгляду спору в Третейському суді сторони повинні укласти так звану Третейську угоду (третейське застереження).Вона може бути оформлена як окрема письмова угода, так і у вигляді третейського застереження в договорі (контракті) між сторонами.

Місцем розгляду справи в постійно діючому третейському суді є місцезнаходження цього суду, зазначене у Свідоцтві про державну реєстрацію. Місце розгляду спору в третейському суді для розгляду конкретного спору визначається сторонами в третейській угоді.

Порядок звернення до Третейського суду, порядок розгляду спорів й винесення рішення визначається Регламентом, який затверджується компетентним органом Третейського суду.

Реєстраційний і третейський збори, а також порядок їх сплати й відшкодування за рахунок сторони, що програла спір, визначається Положенням про витрати, яке також затверджується компетентним органом Третейського суду.

Третейські суди в порядку, передбаченому Законом «Про третейські суди», можуть розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком:

 • справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
 • справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;
 • справ, пов’язаних з державною таємницею;
 • справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
 • справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
 • справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
 • справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
 • справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 • справ у спорах, що виникають з трудових відносин;
 • справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
 • інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
 • справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
 • справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень. Суперечки в Третейському суді розглядаються в найкоротший термін, але не більш 2- х місяців.

По суті розгляду Третейський суддя виносить Рішення, яке в силу Закону є остаточним і оскарженню не підлягає, крім таких випадків:

 • справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
 • рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
 • третейську угоду визнано недійсною компетентним судом;
 • склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам статей 16 – 19 Закону «Про третейські суди»;
 • третейський суд вирішив питання про права і обов’язки осіб, які не брали участь у справі. сторона, що програла, зобов’язана добровільно виконати Рішення Третейського суду в порядку й строки, зазначені в цьому рішенні. Якщо строк його виконання не зазначений, Рішення підлягає негайному виконанню.
  Усі витрати, пов’язані з розглядом спору, відшкодовуються стороною, що програла (у т.ч. витрати по сплаті зборів, а також витрати на адвоката), про що окремо вказується в рішенні.

Якщо сторона, що програла спір, ухиляється від добровільного виконання Рішення Третейського суду сторона, що виграла, може протягом 3-х років із дня ухвалення Рішення звернутися в відповідний компетентний суд із заявою про видачу виконавчого документа: наказу (виконавчого листа).
Одержавши наказ (виконавчий лист) сторона, що виграла (стягувач) пред’являє його до Державної виконавчої служби для примусового виконання Рішення Третейського суду в порядку й строки, встановлені Законом України «Про виконавче провадження».

Підстави для здійснення діяльності постійно діючого суду при асоціації «українська правнича фундація»

Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Українська правнича фундація» (далі – Третейський суд) був зареєстрований Головним управлінням юстиції в м. Києві 25 листопада 2008г., що підтверджується відповідним Свідоцтвом.

Наш Третейський суд є незалежним органом, альтернативним державному суду, та у своїй діяльності керується Положенням про Третейський суд. Третейський суд створений для розгляду та вирішення будь-яких спорів, які виникають між юридичними особами та/або фізичними особами.

Перевагами розгляду спорів у нашому Третейському суді є:

 • право сторін самостійно вибирати третейських суддів, а також місце й час проведення засідань суду;
  оперативність розгляду будь-якого спору;
 • забезпечення конфіденційності інформації, тобто проведення закритих засідань;
 • остаточність рішення Третейського суду й неможливість його оскарження;
 • негайне набуття законної сили рішення Третейського суду й забезпечення примусового його виконання.

Для звернення до нашого Третейського суду необхідно ознайомитися не тільки з Положенням про Третейський суд, але й з Положенням про витрати.

Для подання позову слід уважно вивчити Регламент Третейського суду, відповідно до якого відбувається розгляд спорів і винесення рішень.

Наш Третейський суд здійснює свою діяльність на принципах самоврядування, добровільності, гласності й самофінансування.

Ми не ставимо за мету одержання прибутку від своєї діяльності.

З метою більш конкретного вивчення суттєвих умов співробітництва, за замовленням клієнта, оформленого запитом, направленим на електронну адресу: akdz_kiev@gmail.com, вам буде надіслано проект дозвільних та статутних документів, щодо правових підстав здійснення діяльності Постійно діючим третейським судом при Асоціації «Українська правнича фундація».

З повагою та найкращими побажаннями,
Засновник, адвокат, партнер Адвокат
ської контори Дмитра Забавського
Дмитро Забавський